Plantas de Piadela - árboles ornamentales

Aviso legal

O presente aviso legal (en diante, o "Aviso Legal") regula o uso do servizo da Web de Internet, no dominio, «http://www.plantasdepiadela.com/» (en diante, Web) cuxa titularidade corresponde a Plantas de Piadela SL (en diante Plantas de Piadela), con CIF B15918360 e inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, teléfono de contacto +34 981 223 709 , correo electrónico «info@plantasdepiadela.com».

Todos os produtos e servizos contidos na presente Web son prestados por Plantas de Piadela de conformidade coa normativa vixente en materia servizos telemáticos.

Con carácter xeral as relacións entre Plantas de Piadela e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes na Web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente Web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación con Plantas de Piadela.

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas Web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade Plantas de Piadela e, xa que logo, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas Web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito Plantas de Piadela.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas Web Plantas de Piadela son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

Plantas de Piadela non se responsabiliza do mal uso que se realice dos contidos das súas páxinas Web, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utilice.

Plantas de Piadela non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas Web de terceiros ás que se poida acceder por enlaces (links) ou buscadores das páxinas Web Plantas de Piadela.

A presenza de enlaces (links) nas páxinas Web Plantas de Piadela ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e a lexislación sectorial concordante, infórmase dos seguintes aspectos legais:

Plantas de Piadela cumpre coa lexislación de protección de datos de carácter persoal e con calquera outra normativa vixente na materia, e mantén unha Política de Privacidade sobre os datos persoais, na que se describe, principalmente, o uso que Plantas de Piadela fai dos datos de carácter persoal, infórmase ao Usuario detalladamente das circunstancias esenciais de devandito uso e das medidas de seguridade que se aplican aos seus datos de carácter persoal para evitar que terceiros non autorizados poidan acceder a eles.